ακή

(I)
ἀκὴ, η (Α)
αιχμή.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ἀκὴ ανάγεται στη ΙΕ ρίζα *ακ- που σήμαινε «οξύς, αιχμηρός, κοφτερός». Με την ίδια ρίζα συνδέονται πολλές λέξεις τής Ελληνικής, όπως ἄκρος, ἄκων, ἀκόντιον, ἀκμή, ἀκόνη κ.ά. Αντίθετα προς τη λ. ἀκή, που σώθηκε μόνο λεξικογραφικούς, χρησιμοποιήθηκε με την ίδια σημασία η λ. ἀκίς, που έδωσε αρκετά παράγωγα (πρβλ. ἀκιδώδης, ἀκιδωτός, ἀκιδοειδής κ.ά.), και από παλαιότερα ακόμη η λ. ἀκωκή. Όλες αυτές οι λέξεις δήλωσαν στην Ελληνική την «αιχμή», σ’ ένα πλήθος από χρήσεις. Τέλος, η μακρόφωνη βαθμίδα τού φωνήεντος (η) τού θέματος που υπόκειται στο ἀκωκή (πρβλ. και ἀγωγή), βρίσκεται τόσο στην άπαξ μαρτυρημένη λ. ἠκὴ (= ἀκὴ) όσο και σε ορισμένα σύνθετα σε -ήκης: ἀμφήκης «δίκοπος», ξυρήκης «κοφτερός σαν λεπίδα», ταναήκης και ταννήκης «με μακριά, ακονισμένη την κόψη» κ.ά. Βλ. και λήμμα ακ-].
————————
(II)
ἀκὴ, η (Α)
ησυχία, σιωπή.
[ΕΤΥΜΟΛ. Λέξη περιορισμένης χρήσεως, που απαντά σχεδόν αποκλειστικά σε πτώση αιτιατική. Στον Όμηρο μάλιστα χρησιμοποιείται ως επίρρημα. Επιρρηματική χρήση επίσης έχει η λ. στον Πίνδαρο, όπου απαντά και τ. οργανικής, πρβλ. ἀκᾶ ή ἀκᾷ*. Από τη φράση «ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ» τής Ιλιάδας είναι φανερό ότι η ακριβής σημασία τής λ. δεν είναι «σιωπή», αλλά «απουσία ταραχής, ηρεμία, κάλμα» — δηλ. η λ. ἀκὴ έχει την έννοια «τής πραότητας, τής ηπιότητας, τής ηρεμίας» — επομένως πρέπει να προέρχεται από το ίδιο θ. -με βραχύ όμως θεματ. φωνήεν
με το επίρρ. -ἦκα* «ελαφρά, ήσυχα, ήρεμα, σιγανά», το επίθ. ἥκιστος* κ.λπ., παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές ομάδες λ. διαφοροποιήθηκαν πολύ νωρίς στην Ελληνική. Συγγενές με τη λ. ἀκὴ πρέπει να είναι το ρ. ἀκέω ΙΙ «σιωπώ», από όπου και η μτχ. ἀκέων* που κατέληξε σε άκλιτο επιρρηματικής χρήσεως τύπο.
ΠΑΡ. αρχ. ἀκαλός, ἄκασκα, ἀκέω ΙΙ].
————————
(III)
ἀκὴ, η (Α) [ἀκέομαι]
θεραπεία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀκή — point fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀκῇ — ἀκέομαι heal fut ind mid 2nd sg (attic doric aeolic) ἀκέομαι heal pres subj mp 2nd sg ἀκέομαι heal pres ind mp 2nd sg ἀκέω pres subj mp 2nd sg ἀκέω pres ind mp 2nd sg ἀκέω pres subj act 3rd sg ἀκή point fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄκη — Ἄκης masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄκη — ἄκος cure neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἄκος cure neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἄ̱κη , ἀκέω imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀκέω pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) ἀκέω imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄκῃ — Ἄκης masc dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀκαῖς — ἀκή point fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀκᾷ — ἀκή point fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀκήν — ἀκή point fem acc sg (attic epic ionic) ἀκήν softly indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • .ακ' — ἀκά̱ , ἀκή point fem nom/voc/acc dual ἀκά̱ , ἀκή point fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀκαί , ἀκή point fem nom/voc pl ἀκί , ἀκίς pointed object fem voc sg ἐκά , ἐκάς fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • .αχ' — ἀκά̱ , ἀκή point fem nom/voc/acc dual ἀκά̱ , ἀκή point fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀκαί , ἀκή point fem nom/voc pl ἀκί , ἀκίς pointed object fem voc sg ἐκά , ἐκάς fem voc sg ἀ̱χά̱ , ἠχή sound fem nom/voc/acc dual (doric) ἀ̱χά̱ , ἠχή sound fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.